CungL. X., & NgânN. Đình. (2018). Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật phaco. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 13(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/399