Hồng AnhT., & Đình CẩmT. (2020). Khảo sát mối liên quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người cao tuổi. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/362