Tuấn KhoaB., Thu HàL., Quốc BảoD., Đức SơnN., Thị Thuỳ LinhN., Thị HuyềnT., Thị QuếL., & Trà MiN. (2020). Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 2018-2019 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/361