Văn Chủ N. (2020). Nhận xét đặc điểm lâm sàng của ung thư vú type phân tử lòng ống . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/360