Minh XuânN. (2020). So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/350