LệV. T., & Đức HảiN. (2020). Đánh giá mối liên quan giữa tổn thương cơ quan đích và biến thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân > 60 tuổi bị tăng huyết áp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/331