Văn Chiến Đỗ, Thành HuyN., & Nguyên SơnP. (2020). Bệnh tim mạch trong đại dịch COVID-19 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(4). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/329