HoaN. N., & BìnhT. T. (2020). Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 14(2), 96-101. Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/292