TrởC. V., & SươngN. M. (2020). Đánh giá hiệu quả điều trị nấm móng do vi nấm sợi bằng laser CO2 vi điểm phối hợp với clotrimazole thoa tại chỗ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, 15(2). Truy vấn từ https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/185