(1)
MinhP. N.; Nghĩa Đinh V.; SơnN. T. Nghiên cứu giải phẫu định Khu nhánh thái dương của dây thần Kinh mặt ở người Việt trưởng thành. YDLS 2019, 14.