(1)
HuyN. Q.; KhươngK. V. Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường Tim Sau phẫu thuật Thay Van Hai Lá. YDLS 2019, 14.