(1)
DựN. N.; KínhN. Q.; ThùyL. Q. Đánh Giá mối tương Quan Và sự Phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 Và EtCO2 ở bệnh nhân Sau mổ Tim mở tại Bệnh viện Việt Đức. YDLS 2019, 14.