(1)
YênN. T.; Lân Đặng H. Đánh Giá kết Quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát. YDLS 2019, 14.