(1)
KhươngK. V. Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của Rung Nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi Do bệnh Tim trái. YDLS 2019, 14.