(1)
TuấnP. A. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh U tuyến ức Trên Phim chụp cắt lớp Vi tính. YDLS 2019, 14.