(1)
KhoaP. H.; HạnhC. H.; QuangN. T.; ThúyT. T. T. Đánh Giá kết Quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu Mô vảy độ Cao cổ tử Cung (HSIL) bằng Kĩ thuật LEEP. YDLS 2021, 16.