(1)
HoàngN. H.; TrungN. Q.; DungN. T. K.; HàL. N. Mối Liên Quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương Di căn xương Trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân Ung Thư. YDLS 2019, 14.