(1)
Mai Anh Đào T.; HuyN. V. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác Cơ năng Có hội chứng A-V . YDLS 2020, 15, 64-68.