(1)
Phương T. T. Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ Xuyên sọ. YDLS 2019, 14.