(1)
Quang TrungN. Đánh Giá kết Quả Sinh thiết Xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp Vi tính kết hợp Robot Maxio dẫn đường Trong chẩn đoán Mô bệnh học các khối U ở phổi. YDLS 2019, 14.