(1)
MinhP. N.; Nghĩa Đinh V.; SơnN. T.; HảiL. T. T. Một số đặc điểm giải phẫu Và định Khu nhánh thái dương thần Kinh mặt đoạn ngoài tuyến Mang Tai ở người Việt trưởng thành. YDLS 2020, 15.