(1)
MinhP. N.; Nghĩa Đinh V.; SơnN. T.; HảiL. T. T. Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần Kinh mặt Chi phối Cơ trán ở người Việt trưởng thành. YDLS 2020, 15.