(1)
SơnP. T. Vai Trò điện Tim bề mặt Trong đánh Giá vị Trí ngoại tâm Thu thất Nguyên phát xuất phát từ đường Ra thất phải. YDLS 2020, 15.