(1)
NguyênT. T.; Hưng N. D. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và sự hiện diện của tụ cầu vàng Trong các tổn thương trứng Cá bọc. YDLS 2020, 13, 27-32.