(1)
TuấnP. A.; NgọcN. V. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn Phế quản Trên cắt lớp Vi tính. YDLS 2018, 13.