(1)
HưngN. M.; HùngT. T.; BằngN. V.; BaN. V.; ChuyênN. V.; QuangL. B. Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng Khu vực Biên giới Tây Nguyên. YDLS 2018, 13.