(1)
MinhN. T.; LâmQ. H.; TiếnN. V. Tỷ lệ hình thành Và chất lượng phôi Nang Trong nuôi cấy phôi ở nồng độ Oxy thấp. YDLS 2018, 13.