(1)
TuấnP. A.; ViệnM. V. Đặc điểm hình ảnh U tuyến ức ở bệnh nhân nhược Cơ Trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ Mô bệnh Và Giai đoạn bệnh. YDLS 2018, 13.