(1)
LamN. Đức; ĐàoL. T. A. So sánh tác dụng không Mong muốn của gây Tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Ropivacain - Fentanyl với Bupivacain - Fentanyl để giảm đau Trong chuyển Dạ đẻ. YDLS 2018, 13.