(1)
CungL. X.; NgânN. Đình. Đánh Giá kết Quả điều trị đục thể thủy Tinh Sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật Phaco. YDLS 2018, 13.