(1)
Hồng AnhT.; Đình CẩmT. Khảo sát mối Liên Quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người Cao tuổi. YDLS 2020, 15.