(1)
Tuấn KhoaB.; Thu HàL.; Quốc BảoD.; Đức SơnN.; Thị Thuỳ LinhN.; Thị HuyềnT.; Thị QuếL.; Trà MiN. Đánh Giá thực trạng phẩm chất của đội Ngũ cán bộ quân Y công tác tại Bệnh viện Quân Y 2018-2019 . YDLS 2020, 15.