(1)
Văn Chủ N. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của Ung Thư Vú Type phân tử lòng ống . YDLS 2020, 15.