(1)
Đình NgânN.; Xuân CungL. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời Gian liền biểu Mô ở mắt loét giác mạc Khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối Thay Thế. YDLS 2020, 15.