(1)
Minh XuânN. So sánh sự phát triển thể chất của Trẻ Sinh Ra Theo phương thức chuyển phôi tươi Và chuyển phôi trữ. YDLS 2020, 15.