(1)
Đình CẩmT.; Tiến Trọng NghĩaH. Tương Quan giữa đặc điểm lâm sàng với bất thường phản Xạ H Trên điện Cơ ở bệnh nhân đau rễ thần Kinh tọa Do thoát vị đĩa đệm. YDLS 2020, 15.