(1)
Đặng Phương ChiB.; Đặng Minh TríB. Nghiên cứu mối Liên Quan giữa Giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, Siêu âm, CT xoắn ốc 3 Thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân Ung Thư biểu Mô Tế bào Gan . YDLS 2020, 15.