(1)
LệV. T.; Đức HảiN. Đánh Giá mối Liên Quan giữa tổn thương Cơ Quan đích Và biến Thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân > 60 tuổi bị tăng huyết áp. YDLS 2020, 15.