(1)
Trường SơnP. Nghiên cứu đặc điểm điện Sinh Lý Và kết Quả triệt đốt ngoại tâm Thu thất Nguyên phát đường Ra thất phải. YDLS 2020, 15.