(1)
Văn Chiến Đỗ; Thành HuyN.; Nguyên SơnP. Bệnh Tim mạch Trong đại dịch COVID-19 . YDLS 2020, 15.