(1)
HoaN. N.; BìnhT. T. Đánh Giá hiệu Quả của chốt sợi Trong phục hồi thân răng hàm lớn. YDLS 2020, 14, 96-101.