(1)
HưngN. V.; Tuấn Đào T.; Anh Đoàn H.; ViệtN. T.; TrọngN. T.; ThanhH. C. Mô Tả đặc điểm lâm sàng Và đánh Giá kết Quả phẫu thuật nội Soi các khối U, Nang lành tính vùng Hạ họng Thanh quản bằng Coblator II. YDLS 2023, 19.