[1]
MinhP.N., Nghĩa Đinh V. và SơnN.T. 2019. Nghiên cứu giải phẫu định khu nhánh thái dương của dây thần kinh mặt ở người Việt trưởng thành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).