[1]
DựN.N., KínhN.Q. và ThùyL.Q. 2019. Đánh giá mối tương quan và sự phù hợp của PaCO2 với PcvCO2 và EtCO2 ở bệnh nhân sau mổ tim mở tại Bệnh viện Việt Đức. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).