[1]
YênN.T. và Lân Đặng H. 2019. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị xuất huyết tiểu não tự phát. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).