[1]
TrungN. Đình, TốtN.H., NhậtN. Đức, NgaD.T. và AnhT.D. 2019. Đánh giá giá trị một số thang điểm dự báo tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 5 (tháng 8 2019).