[1]
TuấnP.A. 2019. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh u tuyến ức trên phim chụp cắt lớp vi tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 8 2019).