[1]
HoàngN.H., TrungN.Q., DungN.T.K. và HàL.N. 2019. Mối liên quan giữa SUVmax với hình thái tổn thương di căn xương trên 99mTc-MDP SPECT/CT ở bệnh nhân ung thư. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 6 2019).