[1]
Tuấn Nghĩa Đặng, Văn NamN., Anh HảiV., Việt AnhL., Thanh BìnhT., Công Hiếu Đặng và Xuân BộT. 2020. Tổn thương động mạch vú trong sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 8 (tháng 8 2020).