[1]
HàoN.T., TuấnT.L.A., NhiP.T.U. và NgọcL.T.M. 2021. So sánh hiệu quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt nitơ lỏng kết hợp bôi dung dịch castellani so với kết hợp bôi eosin 2% vào đáy tổn thương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 16, 1 (tháng 3 2021).